ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Milí rodičia a detičky,
ak chcete zažiť svet plný hier, radosti zábavy, kvalitných a zaujímavých vzdelávacích aktivít, krúžkovú činnosť, tak Vás srdečne všetkých čakáme v našej MŠ Konopná 8, Levice.

O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola sa nachádza na Konopnej ulici č. 8 v Leviciach uprostred sídliska.

Poskytujeme celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku 2,5 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola je 7 triedna. Deti sú zaradené do tried podľa veku. Každá trieda má svoje logo.

Triedy sú zariadené novým a moderným nábytkom, rešpektujúcim hygienické a vekové osobitosti detí jednotlivých tried. Každá z tried má počítač, interaktívnu tabuľu s edukačnými programami pre deti. MŠ je vybavená veľkou spoločenskou miestnosťou, kde sa nachádza školská knižnica. Deti sa stravujú v priestrannej jedálni jedlom pripraveným priamo v kuchyni našej MŠ. V budove MŠ nájdete aj telocvičňu, ktorá je vybavená  množstvom telocvičného náradia a náčinia k rôznym pohybovým aktivitám detí. MŠ má dostatok moderných učebných a  didaktických pomôcok, audiovizuálnej a didaktickej techniky.

K materskej škole prislúcha areál so zeleňou, drevinami, pieskoviskami, preliezkami, altánkom, kde deti môžu plnohodnotne tráviť pobyt vonku. V areáli školského dvora je zriadená školská záhrada, kde deti svojou vlastnou činnosťou nadobúdajú poznatky o prírode. Množstvo stromov umožňuje deťom tráviť voľný čas v ich tieni po celý rok.

ZAMERANIE A CIELE MATERSKEJ ŠKOLY

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

Základom dobrého fungovania v škole a v spoločnosti je psychicky a fyzicky zdravá osobnosť. V predškolskom veku sa v podstatnej miere utvárajú základy zdravého životného, fyziologické a motorické funkcie, základy spoločenského správania, morálne a vôľové vlastnosti.

Školský vzdelávací program materskej školy je zameraný na oblasť osvojovania si zdravého životného štýlu, realizovanie nadštandardných pohybových aktivít, dopravnej výchovy, integráciu detí so zdravotným znevýhodnením a poskytovaním pedagogickej praxe pre študentov.

NAŠA HYMNA

My sme deti z tejto škôlky, všetci sa tu radi máme.

Keď sa ráno zobudíme, do škôlky sa ponáhľame.

 

Naša škôlka Konopná je, my to všetci dobre vieme.

 Občas sa nám aj to stáva, ani domov ísť nechceme.

Naše pani učiteľky, všeličo nás naučili.

My im za to ďakujeme a prajeme veľa sily.

 

Keď raz do školy pôjdeme, hrdo sa tam postavíme.

Vedomosti máme dobré, radi to tam ukážeme.

TRIEDY A ICH PANI UČITEĽKY

Zvončeky

 • Žaneta Šulková
 • Denisa Suchárová

Lienky

 • Erika Molnárová
 • Bc. Mária Hladíková

Margarétky

 • Anna Machová
 • Mgr. Jaroslava Gápelová

Mačiatka

 • Bc. Ľubomíra Mikulcová
 • Martina Majerová

Motýliky

 • Andrea Bozókyová
 • Ingrid Dudášová

Včielky

 • Ing. Jana Dorotovičová
 • Ing. Zuzana Lukáčová

Slniečka

 • Ivona Paštrnáková
 • Ivana Štipková

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:00 hod. - do 16:30 hod.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 8,00 hod. Po ôsmej hodine sa budova zamkýna. Neskorší príchod je potrebné oznámiť triednej učiteľke  vopred, alebo telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch.

Zákonní zástupcovia sú zodpovední za odovzdanie zdravého dieťaťa učiteľke aj jeho prevzatie.

Usporiadanie dňa v materskej škole

 • od 6:00 - 6:15

  Schádzanie detí v dvoch zberných triedach

 • od 6:15 - 8:30
  • Hry a činnosti podľa výberu detí
  • Zdravotné cvičenie
 • od 8:30 - 9:15
  • Osobná hygiena
  • Stravovanie - desiata
  • Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity
  • Pobyt vonku
 • od 11:15 - 12:30
  • Osobná hygiena

  • Stravovanie - obed

  • Odpočinok

 • od 14:15 - 15:00
  • Osobná hygiena
  • Stravovanie - olovrant
 • do 16:30
  • Popoludňajšie vzdelávacie aktivity
  • Hry a činnosti podľa výberu detí

Čas na stravovanie, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku sa prispôsobuje vekovému zloženiu triedy.

Čo potrebuje vaše dieťa v MŠ

Pri nástupe do materskej školy musí mať každé dieťa

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza (dostanete v materskej škole)
 • prezuvky – odporúčame zdravotné (nie šľapky!!!)
 • ramienko do skrinky
 • náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)
 • cvičebný úbor (podľa pokynu učiteliek)
 • pyžamo
 • posteľné oblečenie (detský paplón a vankúš)
 • detský uterák s uškom
 • toaletné potreby: toaletný papier, papierové vreckovky, papierové obrúsky (stolovanie), zubnú kefku a pastu (odporúčame detskú kefku s rovnými štetinami), hrebeň
 • tekuté mydlo
 • vlhčený toaletný papier

Všetky veci odporúčame označiť viditeľne menom dieťaťa.

Materská škola nenesie zodpovednosť za šperky.

Školská jedáleň

Naša školská jedáleň dodržiava zásadu, že v oblasti stravovania dieťaťa zohráva hlavnú úlohu škola ako taká a rodina.

Dobrá kuchyňa spočíva na racionálnych základoch, ale je to aj súkromná záležitosť, ktorá si vyžaduje nemalé úsilie. U detí je veľmi dôležité dodržiavať správny stravovací režim, v ktorom budú obsiahnuté všetky živiny v čo možno najlepšom zastúpení.

Keďže jedáleň je zariadenie hromadného stravovania, musí plniť prísne pravidlá hygieny a ako už z jej charakteru vyplýva, že v nej nie je možné jedlo ,,ušiť na mieru“ každému jednotlivému dieťaťu podľa jeho chuti. Rovnako nie je možné vyhovieť stravovaciemu návyku každého jednotlivca.

Preto je našou a vašou povinnosťou spoluvytvárať správne stravovacie návyky našich detí.

Informácie o strave

 • Stravná jednotka:

  V našej školskej jedálni na 1 deň činí 2,30 € a pozostáva z desiaty, obeda a olovrantu.

  VZN Dodatok č. 2

 • Výpočet stravného na 1 mesiac:

  Počet pracovných dní v danom mesiaci krát 1,54 € = X€, mínus preplatok z minulého mesiaca.

 • Úhrada stravného:

  Stravné sa uhrádza 1 mesiac vopred do 21. dňa v mesiaci na číslo účtu SK 08 5600 0000 007147142013 poštovou poukážkou, bankovým prevodom. Každý zákonný zástupca, ktorého dieťa sa stravuje vyplní a podpíše prihlášku na stravu (tlačivá na stiahnutie).

  Školská jedáleň nedisponuje žiadnou dotáciou na potraviny a tovar nakupuje iba z peňazí, ktoré rodičia zaplatia za stravu. Faktúry sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom.

  Z tohoto dôvodu žiadame rodičov, aby stravu vyplatili ihneď po obdržaní poštovej poukážky, najneskôr však do 15.-teho dňa v mesiaci. Trvá totiž 5 pracovných dní od zaplatenia na pošte po pripísanie sumy na náš účet v banke.

  Pri úhrade stravy bankovým prevodom rodič uvedie aj variabilný symbol, ( číslo triedy) ktorý je uvedený na poštovej poukážke.

  Ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, z ktorého účtu je suma uhrádzaná, uvedie do kolonky - účel platby - priezvisko dieťaťa, aby sa dala platba správne zapísať do evidencie platby.

 • Neposkytnutie stravy dieťaťu - krajné riešenie:

  Najväčší problém v ŠJ nastáva, ak rodič stravu nevyplatí do 21. dňa v mesiaci, alebo ju nevyplatí v danom mesiaci. V takomto prípade nemôžeme vyplatiť včas faktúry za potraviny a nastáva problém s ďalšími dodávkami potravín.

  Po ústnom upozornení rodičov, ktorých sa uvedený príklad týka, bude musieť ŠJ  pozastaviť dieťaťu poskytnutie stravy, nakoľko ju musí zabezpečiť pre tie deti, ktoré majú stravné včas zaplatené.

 • Prihlasovanie /odhlasovanie detí zo stravy:

  Odhlásenie zo stravovania oznámi zákonný zástupca deň vopred do pripravených zošitov v jednotlivých vestibuloch, alebo:

  SMS: 0908 419 860

  Telefonicky : 036/62 22 121

  E-mailom: jedalen.konopna8@centrum.sk

  Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať po telefonickom dohovore s vedúcou školskej jedálne. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. 


  Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 • Preplatky stravníkov:

  Na konci školského roka sa budú vyplácať preplatky v mesiaci júl na účty rodičov detí odchádzajúcim z MŠ, po obdržaní čísla účtu. Ostatným deťom sa prenášajú na nasledujúci školský rok.

 • DIÉTNE STRAVOVANIE:

  Zriaďovateľ školskej jedálne, ktorá nemá vhodné pracovné podmienky pre prípravu diétnych jedál, umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa donášku hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods.3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527 /2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

  Všetky požiadavky na výnimky v stravovaní budú akceptované iba lekárskym potvrdením od príslušného odborníka (alergológ, diabetológ), ktoré je v aktuálne v danom školskom roku. Rodičia v prípade nosenia vlastnej diétnej stravy do školskej jedálne preberajú plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy a dodržanie nutričnej a energetickej hodnoty.

  Prinášanie diétnej stravy musia byť splnené podmienky:

  • hotový diétny pokrm musí byť v uzavretých prepravných nádobách, ktoré prinesie zákonný zástupca v deň konzumácie,
  • jedlo v nádobách sa uchováva v samostatnom chladiacom zariadení, alebo sa vyčlení časť chladničky, určenej výhradne na tento účel
  • hotové diétne jedlo sa prihrieva v mikrovlnnej rúre
  • pri ohrievaní a podávaní donášanej diétnej stravy sa  dôsledne dbá na to, aby sa do nej nedostali alergény, napríklad kuchynským riadom, ktorý sa použil na prácu s inými potravinami pri príprave stravy pre zdravé deti. V záujme zamedzenia krížovej kontaminácie si nádoby umýva zákonný zástupca
 • Dotácia na stravu

  Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách


  Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti v poslednom ročníku MŠ zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na tzv. zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;

  Dotácii na stravu pre 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ:

  Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t .j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

  V súvislosti s predložením čestného vyhlásenia, že na dieťa nebol uplatnený zvýšený daňový bonus uvádzame, že zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, si musí byť vedomý, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

 • Čestné vyhlásenie 2022

Riaditeľka MŠ - Bc. Zuzana Kršiaková

036 62 22 121

mskonopna@gmail.com

Vedúca Školskej jedálne - Viera Lojeková

036 62 22 121

jedalen.konopna@centrum.sk

Vyhlasovanie detí zo stravy

SMS: 0944 062 799

E-mail: jedalen.konopna8@centrum.sk

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár