Interné projekty

Materská škola má na obohatenie výchovno – vzdelávacej činnosti vypracované projekty:

S deťmi proti obezite

Cieľ: spočíva v prevencii obezity a to najmä prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity.

 

Zdravé zúbky

Cieľ: hravou formou vštepiť deťom základné vedomosti o zuboch, o tom ako ich udržať zdravé, praktickými činnosťami získavať zručnosti pri starostlivosti o zuby a ďasná

 

Poznávajme a objavujme svet s interaktívnou tabuľou

Cieľ: rozvíjať myslenie, schopnosť riešiť problém, učiť sa, orientovať sa v explózii informácií, k ich pochopeniu a využívaniu. Plánujeme cieľavedome a zmysluplne obsahovo zamerané výučbové programy a interaktívne hry.

 

Dopraváčik

Cieľ: správnou motiváciou a aktivitami viesť deti k bezpečnosti na cestách, správne sa orientovať a správať v dopravných situáciách ako chodci, cyklisti. Viesť deti k zodpovednosti byť viditeľný na ceste, používať ochranné prostriedky

 

Pracujeme s LOGICO- PRIMO

Cieľ: rozvíjať u dieťaťa záujem o hru, verbálnu komunikáciu, stimulovať logické myslenie akoncentráciu.

 

Zdravý chrbátik

Cieľ: predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela

 

Pohyb pre deti

Cieľ: poskytovať dostatok pohybu prostredníctvom vhodných cvičení, zdokonaľovanie nových pohybových schopností a zručností

 

Evička nám ochorela

Cieľ: zvyšovať úroveň poznatkov a praktických zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci.


Príroda je naša kamarátka

Cieľ: v reálnom prostredí deti prostredníctvom zážitkového učenia a praktických činností sledujú rôznorodosť rastlinných druhov, hmyzu, vtáctva ako aj meniacu sa prírodu v ročných obdobiach.


Separáčik

Cieľ: zvyšovať úroveň vedomostí detí v oblasti separovania odpadu, ochrane životného prostredia a našej planéty.

 

Edukáčik

Cieľ: rozširovať poznanie v oblasti digitálnych a informačných kompetencií. Vo výchovno – vzdelávacej činnosti využívať digitálne technológie a robotické učebné pomôcky, ktorými sa rozvíja digitálna gramotnosť u detí.

 

Adamko Hravo – Zdravo

Cieľ: viesť deti k úcte k svojmu zdraviu, akceptovať ľudí so zdravotným oslabením, podporovať duševné, fyzické a psychické zdravie.

 

 späť 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár