Spolupracujeme

Mesto Levice

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Levice, ktoré zabezpečuje personálne obsadenie, materiálne vybavenie realizáciu opráv, revízií, kontroly. Každoročne je možné žiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta. V rámci spolupráce sa zúčastňujeme Športovej olympiády, ktorú organizuje mesto Levice.

 

Tekovská knižnica

Deti pravidelne 1x mesačne navštevujú knižnicu. Oboznamujú sa s detskou literatúrou a u detí sa rozvíja predčitateľská a predpisateľská gramotnosť. V knižnici je vytvorené príjemné prostredie a pravidelne je pripravená beseda, súťaže, divadielka.

 

VI. ZŠ, Saratovská ul. 85

Dlhodobá spolupráca s danou školou pracuje na základe plánu spolupráce, ktorý sa tvorí na začiatku školského roka. Vzájomnými aktivitami tak uľahčujeme deťom prechod do základnej školy.

 

Tekovská hvezdáreň

Spolupráca je na báze ponuky danej organizácie. Pravidelne sa zapájame do výtvarnej súťaže“ Vesmír očami detí“.

 

ÚS SČK Levice

Spolupráca je na základe ponuky aktivít, zapájame sa do dobrovoľných zbierok. V rámci aktivity“ Malí záchranári zasahujú“, ktoré sa uskutočňuje v materskej škole nám ÚS SČK pomáha zabezpečiť materiál na ošetrovanie a praktickú ukážku poskytovania prvej pomoci.

 

Stredná odborná škola pedagogická

V rámci spolupráce sa v našej MŠ realizuje prax študentiek odboru - učiteľstvo pre materské školy a pedagogického lýcea odbor- asistent učiteľa. Študentky pomáhajú pri realizácií aktivít materskej školy, prezentáciou divadelných predstavení pre deti. Odborná prax je prínosom pre obidve zúčastnené strany.

 

SPOLUPRÁCA S RODINOU

Materská škola realizuje spoluprácu na základe plánov spolupráce, ktoré sa tvoria na prvých zasadnutiach. Rodičovské združenie tvoria triedne aktívy a výbor rodičovského združenia. Vo výbore sú zastúpení zákonní zástupcovia detí z každej triedy aby bol zabezpečený prenos informácií. Rodičovské združenie sa významne podieľa na chode materskej školy po materiálnej a finančnej stránke.

 

 späť 

© 2024 Materská Škola, Ul. Konopná 8, Levice. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár